Kwaliteit

Centraal Kwaliteits Register (CKR)

De beroepsorganisatie (KNGF) voert een actief beleid om de kwaliteit van de fysiotherapie voortdurend te verbeteren. Daarbij kunt u denken aan de ontwikkeling van diverse aandoeningen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. 

Om de kwaliteit te waarborgen moet een fysiotherapeut aan een aantaal eisen voldoen om in het CKR geregisteerd te staan. 

   • Ingeschreven staan in het BIG-register.
   • Deelnemen aan de klachtenregeling van het KNGF. 
   • Volgen van na - en bijscholingscursussen.
   • Deelnemen aan een IOF ( = Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie)
   • Werken volgens de richtlijnen voor behandeling van diverse aandoeningen en ziektebeelden. 

 

Privacy Policy

De fysiotherapiepraktijk "Fysio Dynamica" hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoongegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met  persoongegevens. 

Wij doen er alles aan om uw pivacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij als praktijk houden ons in alle gevallen aan de toepasselijk wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensberscherming. Dit brengt met zichmee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan aandere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respeccteren.
Als fysiotherapiepratijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.